ม.มหิดลเข้าร่วมการประชุม Joint Meeting of the ProSPER.Net Twelfth General Assembly and Eighteenth Board Meeting Session 3 ณ ประเทศมาเลเซีย

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
October 22, 2018
นศ.ปี 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล คว้ารางวัล “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2018” จาก มสวท.
October 24, 2018

ม.มหิดลเข้าร่วมการประชุม Joint Meeting of the ProSPER.Net Twelfth General Assembly and Eighteenth Board Meeting Session 3 ณ ประเทศมาเลเซีย

S__17145905

23 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม Joint Meeting of the ProSPER.Net Twelfth General Assembly and Eighteenth Board Meeting และเข้าร่วมการเจรจาในเรื่อง Student/Research Mobility, Contribution to SDGs Implementations และ International Recognitions and Visibility ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมาเลเซีย (Universiti Teknologi Malaysia) เมืองยะโฮบารู ประเทศมาเลเซีย

ProSPER.Net เป็นพันธมิตรของมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มุ่งมั่นที่จะผสานรวมการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ที่สามารถจัดการกับความท้าทายด้านความยั่งยืนระดับโลก ปัจจุบัน ProSPER.Net มีสมาชิกจำนวน 41 สถาบันซึ่งมีหลักสูตรการศึกษาและการวิจัยที่มุ่งเน้นการศึกษาและการวิจัยเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายในการพัฒนาที่ยั่งยืนกระจายอยู่ทั่วเอเชียแปซิฟิก

Recent post