โครงการยุวทูตสุขภาพดี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ระยะที่ 3 กรุงเทพมหานคร

ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม The 8th ASEAN + 3 Heads of International Relations Meeting ระหว่างวันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2561
October 18, 2018
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าวเปิดฤดูกาลที่ 14 ของวง Thailand Philharmonic Orchestra และคอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์ของวง Berliner Philharmoniker
October 18, 2018

โครงการยุวทูตสุขภาพดี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ระยะที่ 3 กรุงเทพมหานคร

Dent-Chill_181018_0009

ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการยุวทูตสุขภาพดี ระยะที่ 3 ระหว่างวันที่ 16 -18 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับภาควิชาทันตกรรมชุมชน ภาควิชาทันตกรรมเด็ก และภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรม เพื่อให้ความรู้ด้านทันตสุขภาพแก่ครูจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพช่องปาก สามารถนำความรู้ที่ได้รับ นำไปเผยแพร่ต่อแก่นักเรียนและบุคลากรต่างๆ ของโรงเรียน รวมทั้งครอบครัว เพื่อพัฒนาด้านสุขภาพและสุขภาพช่องปาก และช่วยส่งเสริมให้เกิดความแข็งแกร่งของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

Recent post