ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ครั้งที่ 4/2561

โครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy) ครั้งที่ 3/2561
October 4, 2018
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ รางวัล”UAV Startup 2018 ด้านเศรฐกิจ” ในงาน Innovation Thailand Expo 2018 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561
October 5, 2018

ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ครั้งที่ 4/2561

24308

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ครั้งที่ 4/2561 พร้อมกล่าวแนะนำ รองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.กำลัง ชุมพลบัญชร รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมทีมผู้บริหารวิทยาเขตกาญจนบุรี กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของวิทยาเขตกาญจนบุรีต่อที่ประชุม ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย กรรมการจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยผู้แทนจากหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมหารือแนวทางในการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี โดยในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี ได้มีกล่าวสรุปผลการแข่งขัน ผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 8 – 17 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และการดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำการศึกษาและวิชาการแบบบูรณาการบนฐานทรัพยากรในภูมิภาคตะวันตกของอาเซียน ต่อไป ณ ห้องประชุมสกุลกันภัย ชั้น 4 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

Recent post