ม.มหิดล แสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นแพทย์ศิริราช ประจำปี 2561

การบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างความเข้าใจเกณฑ์ EdPEx กับงานของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
October 25, 2018
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าว “แพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีรายงานผลวิจัยพบความเสียหายของสมองนักมวยเด็ก วอนกระทรวงท่องเที่ยวกีฬา และรัฐบาล สนับสนุนการแก้ไข พ.ร.บ. กีฬามวย 2542ฯ”
October 25, 2018

ม.มหิดล แสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นแพทย์ศิริราช ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2561 ประเภทศิษย์เก่าอาวุโส ได้แก่ ศ. คลินิกเกียรติคุณ พญ. สุนันทาพล ปัถพี (รุ่น 68) และ ศ. เกียรติคุณ นพ. สมหวัง ด่านชัยวิจิตร (รุ่น 74) ประเภทศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้าน ได้แก่ นพ. สุขุม กาญจนพิมาย (รุ่น 90) และ นพ. สุวรรณ ชัยวัฒนายิ่งเจริญชัย (รุ่น 91) ประเภทศิษย์เก่าผู้ทำประโยชน์แก่สังคมเป็นที่ประจักษ์ ได้แก่ ศ. เกียรติคุณ พญ. พรสวรรค์ วสันต์ (รุ่น 76) และ ศ. พญ. สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ (รุ่น 82) ประเภทศิษย์เก่าผู้เป็นเลิศทางวิชาการ ได้แก่ ศ. น. ท. หญิงพญ. ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา (พงษ์เพ็ชร) (รุ่น 88) และ ศ. ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ (รุ่น 91) และประเภทศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ยกย่องเชิดชู ได้แก่ พญ. ทิวาวรรณ ปิยกุลมาลา (รุ่น 92) และ นพ. ประวิณ ตัณฑ์ประภา (รุ่น 93) โดยจะเข้ารับรางวัลจาก พลอากาศเอก นายแพทย์อวยชัย เปลื้องประสิทธิ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์ ในงานคืนสู่เหย้าสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2561 วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 16.30 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช ภายในโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์

Recent post