มหาวิทยาลัยมหิดลจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนากระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในระดับหัวหน้างานการศึกษา”

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการค่ายต้นกล้าส่องแสงครั้งที่ 2
October 8, 2018
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดงาน “ปาฐกถาเกียรติยศ วิจิตร บุณยะโหตระ ครั้งที่ 7”
October 8, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนากระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในระดับหัวหน้างานการศึกษา”

001

8 ตุลาคม 2561 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนากระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในระดับหัวหน้างานการศึกษา” พร้อมบรรยายในหัวข้อ “นโยบายและทิศทางของพันธกิจด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล 2560 – 2563” จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และนางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ บรรยายในหัวข้อ “การปรับปรุงหลักสูตร การรับนักศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ” ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา โรงแรมบ้านอัมพวา รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดสมุทรสงคราม

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนากระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในระดับหัวหน้างานการศึกษา” จัดขึ้นโดย  กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้การดำเนินงานด้านการศึกษาในระดับส่วนงานและมหาวิทยาลัยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Recent post