สถาบันเด็กฯ มหิดล จัดแถลงข่าวและพิธีเปิด“ค่ายฉลาดรู้ 10 ทักษะความปลอดภัย”

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์” ปีที่ 2
October 13, 2018
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน ในโครงการ “รามาน้อย ครั้งที่ 24”
October 17, 2018

สถาบันเด็กฯ มหิดล จัดแถลงข่าวและพิธีเปิด“ค่ายฉลาดรู้ 10 ทักษะความปลอดภัย”

camp01

วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิด “ค่ายฉลาดรู้ 10 ทักษะความปลอดภัย” เพื่อฝึกทักษะการอยู่รอดปลอดภัยจากอุบัติเหตุซึ่งเป็นเหตุนำการตายของเด็กสำหรับเด็กชั้น ป.1 – ป.3 ระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคม 2561 เพื่อที่เด็กจะได้มีทักษะในการอยู่รอดปลอดภัยด้วยตนเองทั้ง 10 ทักษะ เช่น ทักษะความปลอดภัยในการเดินทาง ทักษะการกู้ชีพเบื้องต้น ทักษะความปลอดภัยทางน้ำ ทักษะการรู้เท่าทัน IT และเกมส์พัฒนาสมอง ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอ application เพื่อป้องกันการลืมเด็กไว้ในรถ และใช้ในการติดตามความปลอดภัยในเด็กที่เล่นห่างไกลตัวพ่อแม่ การตรวจวัดระดับ Executive Functions (EF) ความรู้คิด การยับยั้งชั่งใจ ซึ่งเป็นการวัดความสามารถของสมองของเด็กในการประเมินความเสี่ยงและระวังภัยให้กับตนเองด้วย ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

จากนั้น เป็นการแถลงข่าวเรื่อง “การตายของเด็กจากอุบัติเหตุในช่วงปิดเทอมและ 10 ทักษะความปลอดภัยที่เด็ก ป.1 – ป.3 ต้องมี” สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ได้จัดค่าย 10 ทักษะความปลอดภัยเพื่อฝึกทักษะการอยู่รอดปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆของเด็ก ทั้งนี้ อุบัติเหตุเป็นเหตุนำทำให้เด็กต้องเสียชีวิตปีละกว่า 2,200 คน เด็กวัยเรียนมักเล่นห่างไกลพ่อแม่ จึงต้องมีทักษะในการอยู่รอดปลอดภัยด้วยตนเอง 10 ทักษะ เพื่อให้เด็กอยู่ตามลำพังได้อย่างปลอดภัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

Recent post