OP อาสาร่วมใจพัฒนา ม.มหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์

ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ เยียมชมพิพิธภัณฑ์การพยาบาลไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
October 11, 2018
8 ส่วนงาน ม.มหิดล เข้ารับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2561
October 12, 2018

OP อาสาร่วมใจพัฒนา ม.มหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์

S__140992581

11 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม “OP อาสาร่วมใจพัฒนา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์” พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง และอาจารย์ พญ. มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 12 ตุลาคม 2561

ในวันแรกช่วงกลางวันมีจัดกิจกรรม CSR ปลูกต้นไม้ ปลูกผักออร์แกนิก เกี่ยวข้าวในแปลงนา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ และในช่วงค่ำจัดกิจกรรม OP Night ชมการแสดง การประกวดชุดแฟนซี และจับรางวัล ณ โรงแรมโบนิโต้ ชิโนส์ จังหวัดนครสวรรค์ ส่วนในวันที่สองได้เดินทางไปสักการะหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ณ วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) จังหวัดอุทัยธานี ชมอุโบสถแก้วและอุโบสถทอง โดยมีบุคลากรสำนักงานอธิการบดีเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 247 คน

Recent post