คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานวิชาการ ในงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ รางวัล”UAV Startup 2018 ด้านเศรฐกิจ” ในงาน Innovation Thailand Expo 2018 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561
October 5, 2018
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานบูรณาการด้านผู้สูงอายุ
October 5, 2018

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานวิชาการ ในงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

28103CCB-7C56-4B55-8038-7589CB2BCC03

5 ตุลาคม 2561 ทันตแพทย์คณิน นิ้มเจริญสุข หลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานวิชาการ เรื่อง “การพัฒนากาวทางทันตกรรมจัดฟันชนิดบ่มตัวด้วยแสงของไทย: การศึกษาทางห้องปฏิบัติการ” “Development of Thai Light-cured Orthodontic Adhesive: An Experimental Study” โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ทพ. นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์ , ศาสตราจารย์ คลินิกเกียรติคุณ ทพ. สุรชัย เดชคุณากร รองศาสตราจารย์ ดร. พันธ์ญา สุนินทบูรณ์  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ. วรรณธนะ สัตตบรรณสุ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมวิชาการประจำปี 2561 ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

Recent post