มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทย
October 22, 2018
ม.มหิดลเข้าร่วมการประชุม Joint Meeting of the ProSPER.Net Twelfth General Assembly and Eighteenth Board Meeting Session 3 ณ ประเทศมาเลเซีย
October 23, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8495E864-D9A2-445A-86E9-53EB62108EC6

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นประธานต้อนรับ อาจารย์ ดร.อัจฉรา  ไชยูปถัมภ์ อดีตรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พร้อมด้วยคณาจารย์และนิสิต  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานกิจการนักศึกษา  โดยมี  นางกีรติ  สอนคุ้ม  ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา และเจ้าหน้าที่กองกิจการนักศึกษาร่วมให้การต้อนรับ  ณ ห้อง 314  ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา

Recent post