วันคล้ายวันสถาปนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ม.มหิดล – NUS ร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
October 2, 2018
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงฟังปาฐกถา กัลยาณกิติ์ กิติยากร ครั้งที่ 32 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
October 3, 2018

วันคล้ายวันสถาปนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

cf02

วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสครบรอบ 21 ปี โดยในช่วงเช้า รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และทำบุญพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายสังฆทานเพื่อเป็นสิริมงคล ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

จากนั้น มีการจัดเสวนา CF TALK เรื่อง “ศตวรรษที่ 21 ทิศทางการพัฒนาเด็ก ต้องเป็นอย่างไร?” ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิตยา คชภักดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.นัยพินิจ คชภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ ทิศทางการพัฒนาเด็กในในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเน้นการเสริมสร้างพฤติกรรมในเด็ก โดยใช้หลัก 5ส คือ 1.มีสมอง 2.มีความคิดสร้างสรรค์ 3.สามารถที่จะสื่อสารได้ 4.สามารถสร้างสังคมและมีสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในสังคม 5.สุขภาวะที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด สำหรับเด็กในศตวรรษที่ 21

Recent post