ม.มหิดล – NUS ร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “International Workshop on Impact Evaluation of Population, Health and Nutrition Programs”
October 1, 2018
วันคล้ายวันสถาปนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
October 2, 2018

ม.มหิดล – NUS ร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ

nus1

2 ตุลาคม 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์นรัตถพล เจริญพันธุ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (INNOTECH) รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ มล.ชาครีย์ กิติยากร หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ (MIND Center) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.วนรักษ์ ชัยมาโย รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (INNOTECH) และ นางสาววรรณพิมล เสนาแพทย์ภากร ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเจรจาความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัยกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS) ซึ่งได้แก่ Prof. Freddy BOEY, NUS Senior Vice President (Graduate Education and Research Translation), Prof. CHEN Tsuhan, NUS Deputy President (Research and Technology), Prof. Wong Poh Kam, NUS Enterprise และ Prof. Vincent CHEONG, NUS Consulting Director (Special Projects) โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

1) การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และการฝึกงานร่วมกับภาคเอกชนเพื่อสนับสนุน entrepreneurship education

2) การสนับสนุนความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภาคฤดูร้อน (summer certificates)

3) ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร 3+1 (pathway accelerated programme) และการทำ joint/double degree programmes

4) การสร้างแพลตฟอร์มทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ และเครื่องมือทางการแพทย์ร่วมกันระหว่างสองสถาบัน รวมไปถึงการดำเนินการเชิงพาณิชย์และการทดลองทางคลินิก

5) การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ โดยมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ทางวิชาการร่วมกับ NUS Enterprise

Recent post