คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Early Nutrition eAcademy Southeast Asia (ENeA SEA)

ม.มหิดล จัดงาน “Mahidol University International Night 2018”
October 26, 2018
สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ร่วมการประชุมในหัวข้อ “Innovations for the Development of Food Based Dietary Guidelines (FBDGs): Integrating Sustainability of Food System”
October 29, 2018

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Early Nutrition eAcademy Southeast Asia (ENeA SEA)

EB7CF1C1-150E-4A39-8141-01EA95CD1633

วันที่  27 ตุลาคม 2561 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์  นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ Early Nutrition eAcademy Southeast Asia (ENeA SEA) ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลโดย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2561 ในโอกาสนี้  ศาสตราจารย์คลินิก  นายแพทย์สุวัฒน์  เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร  ศรีธรา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  และ Prof. Berthold Koletzko, Ludwig Maximilians University, Germany ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากรด้านสุขภาพกว่า 200 คนเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมวิชาการนานาชาติ Early Nutrition eAcademy Southeast Asia (ENeA SEA)  จัดขึ้นเพื่อพัฒนาหลักสูตร e Learning เรื่อง Early nutrition ที่ใช้ระดับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  สำหรับแพทย์  พยาบาลและบุคลากรทางด้านสุขภาพที่ปฏิบัติงานดูแลสุขภาพทารกและเด็กเล็ก  มารดาตั้งครรภ์และให้นมบุตร  ซึ่งเป็นรากฐานการดูแลสุขภาพและเชาว์ปัญญาในระยะยาว  ครอบคลุมเรื่องภาวะโภชนาการในช่วงแรกของชีวิตรวมถึงความสำคัญในการการป้องกัน chronic non-communicable diseases (NCDs)  ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล  ได้ร่วมเป็น Consortium Partner ในโครงการ Early Nutrition eAcademy Southeast Asia (ENeA SEA) โดยมหาวิทยาลัยเครือข่าย 7 แห่งเข้าร่วมโครงการ  ได้แก่  Ludwig-Maximilians- University of Munich (LMU Munich), University of Southampton, University “Politehnica” Bucharest, Chulalongkorn University, Mahidol University, University of Malaya และ Universiti Kebansaan Malaysia

Recent post