ม.มหิดล จัดงาน “Mahidol University International Night 2018”
October 26, 2018
สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ร่วมการประชุมในหัวข้อ “Innovations for the Development of Food Based Dietary Guidelines (FBDGs): Integrating Sustainability of Food System”
October 29, 2018

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Early Nutrition eAcademy Southeast Asia (ENeA SEA)

EB7CF1C1-150E-4A39-8141-01EA95CD1633

วันที่  27 ตุลาคม 2561 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์  นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ Early Nutrition eAcademy Southeast Asia (ENeA SEA) ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลโดย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2561 ในโอกาสนี้  ศาสตราจารย์คลินิก  นายแพทย์สุวัฒน์  เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร  ศรีธรา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  และ Prof. Berthold Koletzko, Ludwig Maximilians University, Germany ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากรด้านสุขภาพกว่า 200 คนเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมวิชาการนานาชาติ Early Nutrition eAcademy Southeast Asia (ENeA SEA)  จัดขึ้นเพื่อพัฒนาหลักสูตร e Learning เรื่อง Early nutrition ที่ใช้ระดับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  สำหรับแพทย์  พยาบาลและบุคลากรทางด้านสุขภาพที่ปฏิบัติงานดูแลสุขภาพทารกและเด็กเล็ก  มารดาตั้งครรภ์และให้นมบุตร  ซึ่งเป็นรากฐานการดูแลสุขภาพและเชาว์ปัญญาในระยะยาว  ครอบคลุมเรื่องภาวะโภชนาการในช่วงแรกของชีวิตรวมถึงความสำคัญในการการป้องกัน chronic non-communicable diseases (NCDs)  ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล  ได้ร่วมเป็น Consortium Partner ในโครงการ Early Nutrition eAcademy Southeast Asia (ENeA SEA) โดยมหาวิทยาลัยเครือข่าย 7 แห่งเข้าร่วมโครงการ  ได้แก่  Ludwig-Maximilians- University of Munich (LMU Munich), University of Southampton, University “Politehnica” Bucharest, Chulalongkorn University, Mahidol University, University of Malaya และ Universiti Kebansaan Malaysia

Recent post