การประชุมเรื่อง “อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพโลกตามกรอบ ยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563”

สถาบันเด็กฯ จัดประชุมวิชาการ “การกระตุ้นพัฒนาการในเด็กด้วยศาสตร์แพทย์ทางเลือก”
October 17, 2018
ม.มหิดล ร่วมสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ “ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก” สกอ.
October 18, 2018

การประชุมเรื่อง “อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพโลกตามกรอบ ยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563”

president8

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ศาสตราจารย์ นพ. บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดเสวนาการประชุมเรื่อง “อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพโลกตามกรอบ ยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563” หลังจากนั้นเป็นเสวนา “ยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563” โดย นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล หัวข้อ “ถอดบทเรียนจากอดีตถึงปัจจุบันสู่การขับเคลื่อนงานสุขภาพโลกของไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา” โดย นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ดร.วลัยพร พัชรนฤมล รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข รศ.ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ดำเนินการอภิปราย ตามด้วยหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพโลกของประเทศไทยอย่างยั่งยืน” โดยคุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และ“การอภิปรายทั่วไป” โดย นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล โดยผู้เข้าประชุมจะเป็นนักวิชาการจากทุกคณะ/สถาบันในมหาวิทยาลัยมหิดล บุคลากรจากหน่วยงานภายนอกที่ทำงานเกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพโลก และบุคคลทั่วไปที่สนใจ รวมประมาณ 60 คน ณ ห้องประชุม 411 ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post