8 ส่วนงาน ม.มหิดล เข้ารับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2561

OP อาสาร่วมใจพัฒนา ม.มหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์
October 11, 2018
คณะเภสัชศาสตร์ ม. มหิดล จัดพิธีถวายราชสักการะและพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
October 12, 2018

8 ส่วนงาน ม.มหิดล เข้ารับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2561

cochem10

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 กระทรวงแรงงานจัดกิจกรรมและพิธีมอบรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561” โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยในปีนี้ ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) ได้ส่งข้อมูลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย เข้ารับการประเมินกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จำนวนทั้งสิ้น 8 ส่วนงาน ซึ่งแต่ละส่วนงานได้รับการประเมินตามมาตรฐานที่กำหนดและมีคะแนนผ่านเกณฑ์ในระดับดีเด่น ได้รับรางวัลโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ดังนี้

  1. คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) โล่รางวัลดีเด่น ปีที่ 1
  2. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน โล่รางวัลดีเด่น ปีที่ 1
  3. คณะทันตแพทยศาสตร์ โล่รางวัลดีเด่น ปีที่ 1
  4. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โล่รางวัลดีเด่น ปีที่ 1
  5. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ เกียรติบัตรดีเด่น ปีที่ 2
  6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกียรติบัตรดีเด่น ปีที่ 2
  7. วิทยาลัยนานาชาติ เกียรติบัตรดีเด่น ปีที่ 2
  8. สถาบันโภชนาการ เกียรติบัตรดีเด่น ปีที่ 2

มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความสำคัญและตระหนักถึงเรื่องการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการทำงานทั้งของนักศึกษา บุคลากร ผู้รับเหมา และผู้เข้ามารับบริการภายในมหาวิทยาลัยทุกคน ประกอบกับกระทรวงแรงงานจัดกิจกรรมกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี”ของกระทรวงแรงงาน ตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมกับ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ และได้รับรางวัลดีเด่นตั้งแต่ปีแรก มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนงานต่างๆ เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง โดยในปี 2560 ส่วนงานที่ได้รับรางวัลดีเด่น จำนวน 6 ส่วนงาน และในปีนี้ ได้รับรางวัลดีเด่น จำนวน 8 ส่วนงาน ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้รับเป็นปีแรก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถาบันโภชนาการ วิทยาลัยนานาชาติ ได้รับเป็นปีที่ 2 และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ได้รับเป็นปีที่ 3

นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลสนับสนุนให้กับส่วนงานที่ได้รับรางวัลดีเด่นทั้ง 8 ส่วนงาน โดยได้จัดพิธีมอบและแสดงความยินดี เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ในการประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 18 เพื่อร่วมรณรงค์ให้สถานศึกษาได้ตระหนักและมีการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Recent post