วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ Shanghai Conservatory of Music

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน ในโครงการ “รามาน้อย ครั้งที่ 24”
October 17, 2018
สถาบันเด็กฯ จัดประชุมวิชาการ “การกระตุ้นพัฒนาการในเด็กด้วยศาสตร์แพทย์ทางเลือก”
October 17, 2018

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ Shanghai Conservatory of Music

ms

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการทำข้อตกลงความร่วมมือกับ Shanghai Conservatory of Music โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา หลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน เป็นครั้งแรกที่ Shanghai Conservatory of Music โดยมีการทำข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดลนั้นเป็นที่แรกในการลงนามความร่วมมือ (MOU) ณ Shanghai Conservatory of Music นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

Recent post