สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธารามและเสด็จฯ ทอดพระเนตร “โครงการส่งเสริมสุขภาพสามเณรวัดไผ่ดำ” โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุม The Third “One Belt, One Road” University Presidents’ Summit
October 26, 2018
ม.มหิดล จัดงาน “Mahidol University International Night 2018”
October 26, 2018

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธารามและเสด็จฯ ทอดพระเนตร “โครงการส่งเสริมสุขภาพสามเณรวัดไผ่ดำ” โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

health01

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 14.27 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม หรือ วัดไผ่ดำ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งมูลนิธิมหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัย ร่วมกับ มูลนิธิสิรินธร วัดฯ และพุทธศาสนิกชนจัดขึ้น เพื่อนำจตุปัจจัยไปใช้ในการดำเนินงานของวัดฯ และทำนุบำรุงศาสนสถาน โดยวัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ปัจจุบันมีพระสงฆ์ 9 รูป และสามเณร 131 รูป มีพระครูประพัฒนศีล สำราญ ขนฺติโก เป็นเจ้าอาวาส

จากนั้น ทรงเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา ซึ่งเปิดสอนระดับมัธยมศึกษา เน้นให้สามเณรนักเรียนเป็นผู้มีความรู้ควบคู่คุณธรรม และทอดพระเนตรห้องพยาบาลมูลนิธิสิรินธร ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสิรินธร

ต่อจากนั้น เวลา 15.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตร “โครงการส่งเสริมสุขภาพสามเณรวัดไผ่ดำ” โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ามาดูแลสุขภาพของสามเณรอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ เสริมสร้างและการป้องกันโรค ปัญหาสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจแก่สามเณรผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะการล้างมือเพื่อสุขภาพ, การส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเพื่อลดภาวะความเครียด, การส่งเสริมสุขภาพฟันโดยการตรวจฟันและสอนวิธีการแปรงฟันที่ถูกวิธี รวมทั้งพัฒนาแกนนำเพื่อเป็นตัวอย่างของผู้มีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพและถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนสามเณร โดยมุ่งหวังให้เกิดระบบการทำงานร่วมกันที่ทำให้สามเณรสามารถดูแลสุขภาพของตัวเองได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

Recent post