พิธีเปิดโครงการกีฬาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
October 24, 2018
การบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างความเข้าใจเกณฑ์ EdPEx กับงานของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
October 25, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านศิลปะและการออกแบบ ประจำปี 2561

total11

วันที่ 25 ตุลาคม 2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นผู้แทนอธิการบดีร่วมเป็นเกียรติในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 ด้านศิลปะและการออกแบบ QS Totally Arts Summit  (Art and Design) 2018  โดยความร่วมมือระหว่าง  มหาวิทยาลัยศิลปากร และ Quacquarelli Symonds (QS)  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24–26 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมมิลเลเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ  เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายทางวิชาการในด้านศิลปะและการออกแบบผ่านผู้เข้าร่วมงานที่ประกอบด้วย นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบรวมถึงศิลปินระดับโลก  ภายใต้แนวคิด 21st  Century Education: Nurturing Passion with Purpose หรือ “การเรียนการสอนด้านศิลปะและการออกแบบในศตวรรษที่ 21 ฟูมฟักแรงบันดาลใจอย่างมีจุดหมาย”  สำหรับการประชุมครั้งนี้จะเป็นเวทีเสวนา  การนำเสนอผลงานวิชาการ  การจัดแสดงนิทรรศการผลงานสะสมของมหาวิทยาลัยศิลปากร  และผลงานจากนักออกแบบที่ได้รับรางวัลระดับชาติ

Recent post