มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านศิลปะและการออกแบบ ประจำปี 2561

พิธีเปิดโครงการกีฬาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
October 24, 2018
การบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างความเข้าใจเกณฑ์ EdPEx กับงานของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
October 25, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านศิลปะและการออกแบบ ประจำปี 2561

total11

วันที่ 25 ตุลาคม 2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นผู้แทนอธิการบดีร่วมเป็นเกียรติในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 ด้านศิลปะและการออกแบบ QS Totally Arts Summit  (Art and Design) 2018  โดยความร่วมมือระหว่าง  มหาวิทยาลัยศิลปากร และ Quacquarelli Symonds (QS)  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24–26 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมมิลเลเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ  เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายทางวิชาการในด้านศิลปะและการออกแบบผ่านผู้เข้าร่วมงานที่ประกอบด้วย นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบรวมถึงศิลปินระดับโลก  ภายใต้แนวคิด 21st  Century Education: Nurturing Passion with Purpose หรือ “การเรียนการสอนด้านศิลปะและการออกแบบในศตวรรษที่ 21 ฟูมฟักแรงบันดาลใจอย่างมีจุดหมาย”  สำหรับการประชุมครั้งนี้จะเป็นเวทีเสวนา  การนำเสนอผลงานวิชาการ  การจัดแสดงนิทรรศการผลงานสะสมของมหาวิทยาลัยศิลปากร  และผลงานจากนักออกแบบที่ได้รับรางวัลระดับชาติ

Recent post