ม.มหิดล ร่วมกับ นาโนเทค สวทช. และศูนย์เครือข่าย 7 มหาวิทยาลัย ลงนามต่อยอดโครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศ

งานวันคล้ายวันสถาปนา ฉลองการครบรอบ 2 ทศวรรษ+1 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
October 4, 2018
โครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy) ครั้งที่ 3/2561
October 4, 2018

ม.มหิดล ร่วมกับ นาโนเทค สวทช. และศูนย์เครือข่าย 7 มหาวิทยาลัย ลงนามต่อยอดโครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศ

nano_12

4 ตุลาคม 2561 นางสาวมณีรัตน์ จอมพุก ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามการดำเนินงานโครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยี ระยะที่ 3 ณ ห้องบอลรูม เอ ชั้น 6 โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่นำพาประเทศไปสู่ Thailand 4.0 ตามที่ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้อนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา โครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยี (Research Network of NANOTEC : RNN) โดยได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับทุนจำนวน 3 โครงการ ดังนี้
1. โครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยีนาโนเทค ด้านวัสดุนาโนและระบบอัจฉริยะ วัสดุผสมนาโน ตัวตรวจวัดนาโน และนาโนอิเล็กทรอนิกส์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร โอสถจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้อำนวยการศูนย์)
2. โครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยีนาโนเทค ด้านการวิจัยชุดตรวจนาโนเทคโนโลยีเพื่อการใช้จริงทางคลินิก
(ดร.แพทย์หญิงนวลกันยา สถิรพงษะสุทธิ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้อำนวยการศูนย์)
3. โครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยีนาโนเทค ด้านการวิจัยเวชศาสตร์นาโนวินิจฉัยพร้อมรักษา
(ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงธารารัชต์ ธารากุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้อำนวยการศูนย์)

โครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยี ได้มีการดำเนินการมาแล้ว 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ดำเนินงานในปี 2549 – 2554 และ ระยะที่ 2 ในปี 2556 – 2560 สำหรับการดำเนินงานในระยะที่ 3 ในปี 2561 นี้ มุ่งเน้นให้เกิดเครือข่ายวิจัยเฉพาะทางที่ทำงานวิจัยร่วมกัน NANOTEC สวทช. สร้างฐานเทคโนโลยีและต่อยอดผลงานไปสู่การใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยการดำเนินงานตามหัวข้อวิจัยในประเด็นมุ่งเน้นของนาโนเทค และ สวทช. ประกอบด้วย 5 ขอบข่ายวิจัย ได้แก่ นาโนเทคโนโลยีเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข นาโนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม นาโนเทคโนโลยีเพื่ออาหารและการเกษตร นาโนเทคโนโลยีเพื่อมาตรวิทยาและการวิเคราะห์ทดสอบ และนาโนเทคโนโลยีเพื่อพลังงาน

Recent post