ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม The 8th ASEAN + 3 Heads of International Relations Meeting ระหว่างวันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2561

โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) รุ่นที่ 13
October 18, 2018
โครงการยุวทูตสุขภาพดี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ระยะที่ 3 กรุงเทพมหานคร
October 18, 2018

ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม The 8th ASEAN + 3 Heads of International Relations Meeting ระหว่างวันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2561

asean1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย นางสาววรรณพิมล เสนาแพทย์ภากร ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมการประชุม The 8th ASEAN + 3 Heads of International Relations Meeting ภายใต้หัวข้อ Global Citizenship Development: Capturing and Adding the Values to the Current and Future AUN Mobility Activities-the AUN and ASEAN+3 UNet Approaches ระหว่างวันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม นครโฮจิมินห์ (Vietnam National University, Ho Chi Minh City) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการหารือแนวนโยบาย วิสัยทัศน์และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเคลื่อนย้ายและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยสมาชิกภูมิภาคอาเซียน +3 โดยผู้แทนมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ร่วมการอภิปราย ภายใต้ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ทิศทางการเคลื่อนย้ายและแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน 2) การส่งเสริมการเคลื่อนย้ายและแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายในภูมิภาคและระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและกลุ่มประเทศ +3 อาทิ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี และ 3) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนากิจกรรมเคลื่อนย้ายและแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ในโอกาสนี้ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในช่วงการแบ่งกลุ่มระดมสมอง โดยเฉพาะการสร้าง platform เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมให้นักศึกษารับรู้และเข้าร่วมมากขึ้น

Recent post