คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลเดินทางเยือน Macquarie University, University of Sydney, University of New South Wales และ University of Technology Sydney ประเทศออสเตรเลีย

พิธีทำบุญตักบาตร บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
October 10, 2018
Mahidol Day of Service นำส่งถุงผ้าและการ์ดส่งต่อกำลังใจให้ผู้ป่วย
October 10, 2018

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลเดินทางเยือน Macquarie University, University of Sydney, University of New South Wales และ University of Technology Sydney ประเทศออสเตรเลีย

368735

8 – 10 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้นำทีมผู้บริหารคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประตาป สิงหศิวานนท์ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน รองศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และผู้แทนจากกลุ่มระบาดวิทยาและชีวสถิติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้แก่ Macquarie University, University of Sydney, University of New South Wales และ University of Technology Sydney ประเทศออสเตรเลีย เพื่อริเริ่มความร่วมมือทางด้านการแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และด้านพยาบาล โดยจากการเยี่ยมเยือน ได้มีการริเริ่มความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่เป็นคู่พันธมิตรทางยุทธศาสตร์ (strategic partnership) ดังต่อไปนี้

1. Macquarie University ได้มีการริเริ่มความร่วมมือและมีข้อสรุปดังนี้
1.1 ข้อตกลงที่จะดำเนินการในการส่งเสริมความร่วมมือทั้ง 6 ด้าน ตามที่ได้มีการตกลงกันในบันทึกความเข้าใจ (MoU) ฉบับใหม่ระหว่างสองสถาบัน ได้แก่ postdoctoral programme, joint research for young researchers, dual degree new Colombo Plan, short-term mobility programme และ co-tutelle PhD programme
1.2 การตกลงร่วมกันในการคัดเลือกนักศึกษาจากคณะต่างๆ เพื่อเข้าร่วมโครงการ co-tutelle (Joint PhD programme) เพื่อเป็นการนำร่องความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจากทั้งสองมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ Macquarie University จะส่ง Executive Director, Research Training and International Research Training Partnership จากมหาวิทยาลัยเพื่อมาทำ co-tutelle scholarship workshop ที่มหาวิทยาลัยมหิดลในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ในการนี้ Prof. Bruce Dowton อธิการบดีของ Macquarie University จะเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยมหิดลอย่างเป็นทางการในเดือนเมษายน 2562
1.3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีความสนใจในการสร้างความร่วมมือกับ The Australian Hearing Hub, Macquarie University ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้าน Audiology และ Child Language Lab เป็นต้น

2. University of Sydney: ได้มีการตกลงในการพัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้
2.1 The Sydney Southeast Asia Centre มีความประสงค์จะสร้างความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการทำโปรแกรม school placement ระหว่างสองสถาบัน ร่วมกับกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัมหิดล
2.2 ความร่วมมือกับ Office of Global Health, Faculty of Medicine and Health, University of Sydney กับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในด้านบุหรี่ emerging infectious disease, aging, medical robotics ทั้งนี้ จะได้มีการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ (faculty mobility) ระหว่างสองสถาบันต่อไปเพื่อนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรร่วมต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรร่วมกับกลุ่มระบาดวิทยาและชีวสถิติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
2.2 การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือเพิ่มเติมกับ Faculty of Engineering and Information Technology และการส่งนักศึกษาจาก School of Life and Environmental Sciences มาในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในเร็วๆ นี้ ทั้งนี้ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา (สสมส.) มหาวิทยาลัยมหิดล มีความร่วมมือกับ University of Sydney ในระดับมหาบัณฑิต ด้าน Human Rights and Democratisation ร่วมกับมหาวิทยาลัยอีก 5 แห่งในเอเชียในลักษณะ consortium และเคยมีการส่งนักศึกษาภายใต้ทุน Colombo Plan มาที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2.3 คณะเวชศาสตร์เขตร้อนจะดำเนินการประสานงานร่วมกับ The Mary Bashir Institute for Infectious Diseases and Biosecurity เพื่อพัฒนาความร่วมมืด้านการวิจัยต่อไป

3. University of New South Wales ได้มีการตกลงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้
3.1 School of Public Health และ The Kirby Institute จะประสานความร่วมมือด้าน re-emerging disease and neglected tropical diseases โดย Prof. Rebecca Ivers, Head, School of Public Health and Community Medicine, University of New South Wales โดยจะเดินทางมาเยือนคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และภาควิชาระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ต้นเดือนพฤศจิกายน 2561 ในขณะที่ตัวแทนจาก Faculty of Engineering, University of New South Wales จะเดินทางมาเยือนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อประสานความร่วมมือด้าน Robotic Engineering ในระยะต่อไป

4. University of Technology Sydney มีการเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้
4.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สนใจทำความร่วมมือในด้าน AI สำหรับผู้สูงอายุ, brain computer interface และเรื่องวิศวกรรมหุ่นยนต์กับ Faculty of Engineering and ICT, University of Technology Sydney โดยจะมีการเจรจาเพิ่มเติมระหว่างสองสถาบันต่อไป
4.2 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สนใจทำความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรี และความร่วมมือระหว่าง residency training ในระดับปริญญาเอก, short course trainings ในสาขาพยาบาล
4.3 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สนใจทำวิจัยร่วมในด้าน climate change, marine science, environmental toxicology, forensic science, tuberculosis และ multidrug resistance โดยจะมีการพฟุดคุยรายละเอียดในระดับปฏิบัติการต่อไป

Recent post