เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเปิดศูนย์จีนศึกษา (CCS) อย่างเป็นทางการ ณ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล

ม.มหิดล ร่วมพิธีเปิด University Consortium of the 21st Century Maritime Silk Road and University Presidents’ Forum 2018 ณ ประเทศจีน
October 20, 2018
การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 5/2561
October 21, 2018

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเปิดศูนย์จีนศึกษา (CCS) อย่างเป็นทางการ ณ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล

52D65200-8F3D-484F-9816-1832E3EF81B4

20 ตุลาคม 2561 ฯพณฯ หลู่ย์ เจี้ยน (H.E. Lyu Jian) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และ รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานแทนรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดศูนย์จีนศึกษา อย่างเป็นทางการและกล่าวเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ “New Silk Road and Chinese Overseas in Southeast Asia: Investments, New Immigrants, Transnational Connections and Cultural Identities” จัดโดย ศูนย์จีนศึกษา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (CCS) ระหว่างวันที่ 20 – 21 ตุลาคม 2561

ในงานดังกล่าว รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวถึงที่มาและแนวทางการดำเนินการของศูนย์ฯ ในโอกาสเปิดศูนย์ CCS อย่างเป็นทางการ เพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยไทยและจีน รวมถึงสถาบันการศึกษาจีนทั่วโลก ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post