ม.มหิดล จัดงาน “Mahidol University International Night 2018”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธารามและเสด็จฯ ทอดพระเนตร “โครงการส่งเสริมสุขภาพสามเณรวัดไผ่ดำ” โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
October 26, 2018
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Early Nutrition eAcademy Southeast Asia (ENeA SEA)
October 27, 2018

ม.มหิดล จัดงาน “Mahidol University International Night 2018”

130B5CB3-7B2E-4C2C-8499-F6CC0FE6ADEA

วันที่ 26 ตุลาคม 2561  มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “Mahidol University International Night 2018” ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

งาน Mahidol University International Night 2018  จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธไมตรีระหว่างบุคลากร อาจารย์ นักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ ในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยในปีนี้ ให้ชื่อชุดรูปแบบงานว่า “Global  Connectivity” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมในงานมีการเล่นเกมพร้อมชิงของรางวัลมากมาย และการแสดงของนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ อาทิ  การแสดงของนักศึกษาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ , การแสดงของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ , การแสดงของนักศึกษาอินโดนีเซีย ชุด  “Pangkur Sagu” และการแสดงของนักศึกษาพม่า ชุด “Mingalar Par” และปิดท้ายด้วยการประกวด  Mr. & Ms. Mahidol University International Night 2018  ในปีนี้ผู้ชนะการประกวด  ได้แก่ Mr. Febrian Hendra (Brian) นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  และ Miss Smriti Bohara นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

Recent post