คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการค่ายต้นกล้าส่องแสงครั้งที่ 2

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (iNT) เป็นเจ้าภาพในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Intellectual Property (IP) Commercialization in the Framework of the Enabling IP Environment (EIE) Project
October 8, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดลจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนากระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในระดับหัวหน้างานการศึกษา”
October 8, 2018

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการค่ายต้นกล้าส่องแสงครั้งที่ 2

mt4

5 – 7 ตุลาคม 2561 ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค จัดโครงการค่ายต้นกล้าส่องแสง ครั้งที่ 2 ซึ่งรับสมัคร และคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศ ที่สนใจเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค จำนวน 155 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ รวมถึงหลักสูตรการเรียนการสอนต่างๆ และแนะแนวนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับช่องทางการเข้าศึกษาต่อในคณะเทคนิคการแพทย์ และสร้างแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อในคณะเทคนิคการแพทย์มากยิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทั้ง 2 สาขาวิชาชีพ ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ได้ให้เกียรติมาเปิดโครงการฯ พร้อมกล่าวให้โอวาท และในวันสุดท้ายได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ เป็นผู้มอบใบประกาศ และกล่าวปิดโครงการฯ

Recent post