ม.มหิดล ร่วมสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ “ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก” สกอ.

การประชุมเรื่อง “อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพโลกตามกรอบ ยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563”
October 17, 2018
การประชุม 85th Anniversary Celebration and Innovation Development Conference ณ Kunming Medical University
October 18, 2018

ม.มหิดล ร่วมสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ “ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก” สกอ.

S__77094919

18 ตุลาคม 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ เรื่อง “ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน ชลบุรี โดยในงานมีการจัดแสดงผลงานวิจัยของ 11 ศูนย์ความเป็นเลิศ ภายใต้แนวคิด “จากงานวิจัยชั้นเลิศสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่” และถ่ายทอดองค์ความรู้ ฝึกอบรม และให้บริการวิชาการให้กับภาคผลิตและบริการในพื้นที่ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนารูปแบบการทำงานวิจัยให้สามารถตอบโจทย์ปัญหาของพื้นที่ได้ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมในครั้งนี้จะมีการบรรยายพิเศษโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและการอภิปรายทั่วไปโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมทั้งการเสวนากลุ่มย่อยในหัวข้อต่างๆ ที่ดำเนินการโดยศูนย์ความเป็นเลิศที่เกี่ยวข้อง

Recent post