คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ร่วมงานแถลงข่าว “มหาปรากฏการณ์งานเปิดเมืองไอคอนสยาม”
November 1, 2018
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าเยี่ยมมหาวิทยาลัย Shanghai Jiao Tong ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
November 1, 2018

อธิการบดีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนจากสำนักข่าวออนไลน์ ไทยพับลิก้า

thai1

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวออนไลน์ ไทยพับลิก้า ณ ห้อง VIP สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในประเด็นสถานการณ์การศึกษาไทยในยุค 4.0 เกี่ยวกับ สถานการณ์และปัญหาระบบการศึกษาของไทยในอดีตถึงปัจจุบันและรวมถึงสถานการณ์การศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลในระยะที่ผ่านมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร และการปรับตัวของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตว่า “โลกเปลี่ยนแปลงเร็วมากมหาวิทยาลัยต้องปรับตัวตลอดเวลา Future คือ Uncertainty ที่สำคัญสิ่งที่เด็กรุ่นใหม่จำเป็นต้องมีคือ
1. Gobalization ต้องพูดได้ 2 ภาษา
2. Digital Literacy คือทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็บเล็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน และ
3. Innovation & Creative คือความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการแปรความคิดไปสู่นวัตกรรม”

นอกจากนี้เมื่อประเด็น (content) สามารถอยู่ใน Platform ใดก็ตาม บทบาทครูต้องเปลี่ยนเป็นผู้อำนวยความสะดวกและคอยให้คำแนะนำแก่นักศึกษา ชั่วโมงการสอนควรน้อยลงพูดคุยมากขึ้น และครูต้องปรับตัวให้ทันเทคโนโลยี ไม่ใช่สอนแบบ Display แต่เป็น Discuss การสอนยังมีความจำเป็นอยู่ และในอนาคตการเรียนจะต้องเน้น soft skill มากขึ้น non degree ต้องมากกว่าปริญญา และในอนาคต Big Data สามารถวิเคราะห์/อ่านโดยผู้เชี่ยวชาญที่ไหนก็ได้ บางอาชีพอาจจะไม่มีงานทำ แต่บางอาชีพยังต้องใช้คนที่ต้องอ่านความรู้สึก ท่าที อนาคตเด็กต้องต่อยอดเป็น คิดได้และทำเป็น

Recent post