มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล และ National Cheng Kung University (Taiwan) และ พิธีเปิดศูนย์ MU-NCKU Joint Research Center
November 5, 2018
ม.มหิดล เข้าร่วมงาน “นายกรัฐมนตรีพบประชาคมวิจัยด้านเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว Bio-Circular-Green (BCG) Economy เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
November 5, 2018

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลวชิรพยาบาล จัด งานประชุม The Biological Product PK/PD and Clinical Aspect

py-bio7

4 พฤศจิกายน 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลวชิรพยาบาล จัดงานประชุม The Biological Product PK/PD and Clinical Aspect “ยาชีววัตถุในมิติทางเภสัชวิทยาและการใช้ทางคลินิก” โดยมี ดร.ภก. อนันต์ชัย อัศวเมฆิน อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมบรรยายในหัวข้อ “What To Know About Biologics : PK/PD And Immunogenicity In Clinical Practice” ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมว่า 200 คน ณ โรงแรมเดอะสุโกศล เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

Recent post