คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล เข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์งาน “ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม”
November 21, 2018
แถลงข่าวประกาศผลตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2561
November 21, 2018

พิธีเปิดนิทรรศการ Vivid kids ออกแบบ ภายใต้โครงการ“วิวิธชาติพันธุ์” Vivid Ethnicity Special Exhibition

kids15

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ภกญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “Vivid kids ออกแบบ”  ณ  อาคารเรือนไทย (ระเบียบ คุณะเกษม)  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย  มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา  ซึ่งเป็นกิจกรรมแสดงผลงานของนักเรียนที่เข้าอบรมในโครงการเสริมสร้างกระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อเสริมทักษะการวิเคราะห์และสร้างสรรค์งานให้แก่เยาวชนในภูมิภาคตะวันตก  จำนวน  7 จังหวัด  ได้แก่  นครปฐม  สมุทรสาคร  สมุทรสงคราม  สุพรรณบุรี  กาญจนบุรี  ราชบุรี  และเพชรบุรี

ในโอกาสนี้  ได้มีพิธีเปิดขบวนรถนิทรรศการเคลื่อนที่ “วิวิธชาติพันธุ์” Vivid Ethnicity Special Exhibition ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมชาติพันธุ์แบบร่วมสมัยในลักษณะของห้องสมุดออนไลน์เคลื่อนที่  กิจกรรมการศึกษา  และร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกและร้านกาแฟชาติพันธุ์ ซึ่งจะเคลื่อนที่ไปให้ข้อมูลตามสถานที่ต่างๆ โดยคณะทำงานกลุ่มพันธกิจวัฒนธรรมบริรักษ์ (iculture) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และโครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม  เป็นผู้ดำเนินการ

ภายในงานมีการแสดงละครสรุปภาพรวมกระบวนการ Transformative learning by Design Thinking ของโรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม  และการแสดงขับร้องประสานเสียงเพลงมนต์รักแม่กลอง  โดยโรงเรียนล้อมรัก จังหวัดสมุทรสงคราม  และการจัดแสดงนิทรรศการกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้จากโรงเรียนต่างๆ ได้แก่  โรงเรียนบุญยศรีสวัสดิ์  จังหวัดนครปฐม  โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก  จังหวัดสมุทรสาคร  โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณ  จังหวัดสมุทรสาคร  โรงเรียนปรีดาวิทย์ จังหวัดสุพรรณบุรี  โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม จังหวัดกาญจนบุรี  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดช่องลม จังหวัดราชบุรี  โรงเรียนล้อมรัก จังหวัดสมุทรสงคราม  และกลุ่มจันทร์เสี้ยว  จังหวัดเพชรบุรี  นอกจากนี้  มีคณะ/สถาบันร่วมแสดงนิทรรศการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม  อาทิ  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  คณะสัตวแพทยศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

Recent post