คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) คณะกายภาพบำบัด
November 19, 2018
โครงการ “วิศวะร่วมใจบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2561”
November 19, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองบริหารงานวิจัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System”

president6

19 – 21 พฤศจิกายน 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System” จัดโดย กองบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมอาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาอาจารย์ / นักวิจัยให้มีความสามารถดำเนินงานด้านการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดในระดับชาติ และระดับสากล สามารถสร้างสรรค์งานวิจัยคุณภาพสูงเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลกระทบระดับสากล โดยการให้ความรู้ความเข้าใจสร้างทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากลในเรื่องนโยบายการให้ทุนของแหล่งทุนต่างๆ ตามยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ จรรยาบรรณการวิจัยในคน / สัตว์พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการวิจัย วิธีการเขียน Manuscript และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย การพัฒนางานวิจัย / นวัตกรรมที่นำไปสู่เชิงพาณิชย์

นอกจากนี้ เพื่อให้อาจารย์ / นักวิจัยรุ่นใหม่เข้าใจระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) ที่สกว. กำหนด และสามารถจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนจากสกว. ได้ วิทยากรโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และเมธีวิจัยอาวุโสสกว. โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ การบรรยายในหัวข้อ“ เส้นทางความก้าวหน้า (career path) ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post