รักษาการแทนอธิการบดี ม.มหิดล ร่วมประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2561 พร้อมศึกษาดูงาน ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
November 15, 2018
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดงานแสดงดนตรี บนสวนสุขวนา (SDMC)
November 15, 2018

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “MU Quality System for Executives”

qd-2

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “MU Quality System for Executives” และบรรยายให้ความรู้พื้นฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA) ให้แก่ผู้บริหารใหม่ของส่วนงาน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารส่วนงาน รองผู้บริหารส่วนงาน ผู้ช่วยผู้บริหารส่วนงาน และหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า ที่เข้าสู่ตำแหน่งไม่เกิน 1 ปี  เพื่อรับทราบนโยบาย ทิศทางแนวทางการดำเนินการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล และหลักการบริหารเพื่อการพัฒนาคุณภาพในฐานะผู้นำองค์กร ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post