รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบสนองโจทย์ภาคการผลิต ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
November 14, 2018
โครงการ “วิศวะจิตอาสารีไซเคิลจักรยานเพื่อน้องนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร”
November 15, 2018

รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ และอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai-BISPA) ครั้งที่ 5/2561

333531BE-D2B0-4D6A-9BFB-AA0D99AB9A4D

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai-BISPA)  ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุม YT103 ชั้น 1 อาคาร สวทช. (โยธี) ถนนพระราม 6 กรุงเทพมหานคร 

การประชุมฯ ครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ และอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai-BISPA)  อย่างต่อเนื่อง โดยมีหัวข้อการประชุมฯ ดังนี้

-โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลการบ่มเพาะและพัฒนาธุรกิจแบบดิจิทัล inteGreatTM 

– ความคืบหน้าโครงการ ASEAN Business Incubator Network (ASEAN-JAIF Project)

– โครงการยกระดับการบริหารจัดการหน่วยบ่มเพาะธุรกิจด้วย Maturity Model (ระยะที่ 1)

Recent post