การประชุมนานาชาติ INTERNATIONALIZATION OF HIGHER EDUCATION PLATFORM (IZNHEP): INTERNATIONALIZATION POLICIES AND PRACTICES FOR FUTURE DEVELOPMENT
November 29, 2018
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ ARoFIIN (Asia Roundtable on Food Innovation for Improved Nutrition)
November 29, 2018

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับผู้แทน จาก Victoria University of Wellington New Zealand

ph2

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Assoc. Prof. Dr.Karen McBride-Henry และ Dr.Jeff Howe จาก Victoria University of Wellington New Zealand ในการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างทั้งสองสถาบัน ณ ห้องประชุมปกรณ์-นงลักษณ์ สุเมธานุรักขกุล ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post