พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561
November 16, 2018
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบางกุ้ง จ.สุพรรณบุรี
November 17, 2018

ม.มหิดล ร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง “2 ด้านของสารเคมี (Two Faces of Chemicals)” ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

D6E3921D-FFF4-4598-85CD-D1C0B3CC7447

17 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง “2 ด้านของสารเคมี (Two Faces of Chemicals)” จัดโดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา (Center of Excellence Environmental Health and Toxicology) ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพฯ กล่าวเปิดการประชุมโดย ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายงานการประชุมโดย ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา  โดยในการประชุมครั้งนี้มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมอภิปราย จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ การอภิปราย เรื่อง “สารกำจัดศัตรูพืช (pesticide) ที่มีความเสี่ยงสูง: ทางออกของประเทศไทย-การได้รับสารกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูงในหญิงตั้งครรภ์และทารกในชุมชนเกษตรกร” โดยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล กองทิพย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และการอภิปราย เรื่อง “การติดตามสถานการณ์ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (e-waste) ในประเทศไทย” ร่วมอภิปรายโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ประหยัด โภคฐิติยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post