คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับผู้แทน จาก Victoria University of Wellington New Zealand
November 29, 2018
โครงการสัมมนา “การจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล”
November 30, 2018

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ ARoFIIN (Asia Roundtable on Food Innovation for Improved Nutrition)

img739

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ ARoFIIN (Asia Roundtable on Food Innovation for Improved Nutrition) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโครงการนำร่องในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาหารและโภชนาการสำหรับครูและนักเรียน ในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการสู่ชุมชน รวมถึงประเมินความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมด้านสุขภาพกับสถานการณ์สุขภาพระดับชุมชน เพื่อสนับสนุนการพัฒนานโยบายด้านสาธารณสุข

Recent post