โครงการ “วิศวะจิตอาสารีไซเคิลจักรยานเพื่อน้องนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร”
November 15, 2018
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “MU Quality System for Executives”
November 15, 2018

รักษาการแทนอธิการบดี ม.มหิดล ร่วมประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2561 พร้อมศึกษาดูงาน ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

mu-7

15 พฤศจิกายน 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2561 พร้อมศึกษาดูงาน ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ณ ห้องประชุม 402 ชั้น 4 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Conventioncenter: CC) อาคารหมายเลข 14 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) คลองหลวง จ.ปทุมธานี

Recent post