คณะผู้บริหาร ม.มหิดล เยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะเทคนิคการแพทย์ (PA Visit) ปีงบประมาณ 2562
November 19, 2018
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าวการประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562
November 20, 2018

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล จัดประชุมเตรียมพร้อมก่อนแผนการตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

iso-05

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการประชุมเตรียมพร้อมสำหรับ “การตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015” ของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม 1 อาคารศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนการตรวจประเมินฯ ดังกล่าว จะเน้นในเรื่องของการบริหารจัดการนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก รวมถึงบทบาทขององค์กร ความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ในการบริหารระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่ง กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม จะเข้ารับการตรวจประเมินจริง ในวันที่ 21 ธันวามคม 2561 นี้

เครดิตภาพ : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

Recent post