ม.มหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาล ในการพิจารณาให้การรับรองสถาบันและให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่)
November 8, 2018
การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวิจัยและนวัตกรรมสู่ EECi
November 9, 2018

โครงการ MU – IR Ambassador Camp 2018

A6589D4E-46F9-46C7-839B-82F31BE85D8D

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ที่เข้าร่วมโครงการ MU – IR Ambassador Camp 2018 ณ ห้องประชุม 530 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

โครงการ MU – IR Ambassador Camp 2018 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี ซึ่งจัดขึ้นโดยกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีศักยภาพและคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นตัวแทนนักศึกษาในการสร้างเครือข่าย และเข้าร่วมกิจกรรมในระดับนานาชาติ รวมทั้งช่วยเหลือกิจกรรมด้านความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหิดลกับสถาบันการศึกษาระหว่างประเทศ ซึ่งจะมีการจัด MU – IR Ambassador Competition ในวันที่ 16 มกราคม 2562

 

Recent post