ม.มหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาล ในการพิจารณาให้การรับรองสถาบันและให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่)
November 8, 2018
การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวิจัยและนวัตกรรมสู่ EECi
November 9, 2018

โครงการ MU – IR Ambassador Camp 2018

Recent post