มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเฉินตู
November 12, 2018
ม.มหิดล ร่วมประชุม Presidents’ Summit on Creating an Enabling Intellectual Property Environment (EIE) for Technology Development, Management and Commercialization ณ Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University เมืองโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น
November 13, 2018

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการเครือข่ายนักบริหารทรัพยากรน้ำ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

mou1

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ ดร.คณพศ วรรณดี ผู้เชี่ยวชาญติดตามและประเมินผลโครงการ ผู้แทน จากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ณ ห้องวีไอพี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหิดลได้มอบหมายให้
รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ลีลาสันติธรรม รองหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้แทน ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

การลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ เป็นการร่วมกันดำเนินการเพื่อหาแนวทางแก้ไขทรัพยากรน้ำรวมทั้งระบบนิเวศ เพื่อพิจารณา ตัดสินใจ พัฒนา และสนับสนุนงานโครงการเครือข่ายนักบริหารทรัพยากรน้ำ
โดยมุ่งสู่การใช้ประโยชน์ของทุกฝ่าย ร่วมกันสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่รองรับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ สู่การใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงนโยบายและเชิงวิชาการ และเป็นการเพิ่มศักยภาพของกลุ่มเครือข่าย ซึ่งมีทั้งหมด 13 หน่วยงาน

Recent post