มหาวิทยาลัยมหิดลหารือความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร การแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย
November 13, 2018
รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบ 47 ปี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
November 14, 2018

ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม : THAILAND 4.0 IN THE MAKING”

thailand5

13 พฤศจิกายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.ทรงพล องค์วัฒนกุล หัวหน้าศูนย์เครือข่ายวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีวการแพทย์ (BART LAB) นำทีมจัดแสดงผลงานนวัตกรรมหุ่นยนต์ และประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ RoboCup2021 Bangkok, Thailand ในงานแถลงข่าว “ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม : THAILAND 4.0 IN THE MAKING” โดยงานนิทรรศการTHAILAND 4.0 IN THE MAKINGจะจัดแสดงบนพื้นที่ Park@Siam ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561 และพื้นที่สยามสแควร์ ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 เพื่อแสดงผลงานในการเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 อย่างเป็นรูปธรรมด้วยวิทยาศาสตร์ฯ ใน 4 ด้าน “สร้างคน แก้จน เสริมแกร่ง สู่ภูมิภาค” โดยภายในงาน มี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แถลงข่าวอย่างเป็นทางการของงาน และเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงาน และ ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้สัมภาษณ์ถึงวัตถุประสงค์ และความสำคัญของงาน ที่เป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นและสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการ “ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม : THAILAND 4.0 IN THE MAKING” สามารถเข้าชมได้ที่ Park@Siamวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561และพื้นที่สยามสแควร์วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 นอกจากนี้ยังมีโซนกิจกรรมปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กิจกรรมบนเวทีกลาง รวมทั้งการจัดแสดง/จำหน่าย สินค้ายุคประเทศไทย 4.0 และการให้ความรู้ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์อีกด้วย

Recent post