มหาวิทยาลัยมหิดลหารือความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร การแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย
November 13, 2018
รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบ 47 ปี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
November 14, 2018

ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม : THAILAND 4.0 IN THE MAKING”

Recent post