มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมชี้แจง “EdPEx: Changing Criteria”
November 1, 2018
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ ณ สำนักหอสมุดคณะวิทยาศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์ (มจธ.)
November 1, 2018

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ประจำปี 2562

Pharmac1

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 งานกลยุทธ์และแผน จัดให้มีการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ รวมไปถึงการทบทวน ปรับแผนยุทธศาสตร์ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  โดยมีผู้บริหารคณะฯ หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน และหัวหน้าหน่วย ร่วมการประชุมดังกล่าว และในโอกาสนี้ คณะฯ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมบรรยายในหัวข้อ ’ทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดลและข้อคิดสำหรับการทำแผนยุทธศาสตร์คณะฯ’

ช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มระดมสมองเพื่อทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์ของคณะฯ โดยพิจารณา 3 ประเด็น คือ เป้าหมายของยุทธศาสตร์ โครงการตามยุทธศาสตร์ และประเด็นที่ควรปรับปรุง หลังจากนั้น ผู้แทนกลุ่มย่อยทั้ง 4 กลุ่มได้นำเสนอผลสรุปจากการระดมสมองและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ณ ห้องประชุม 606 อาคารราชรัตน์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post