ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ให้บริการทางทันตกรรมแก่ข้าราชบริพาร ในพระองค์ “โครงการหน่วยงานต้นแบบฟันดีมีสุข ครั้งที่ 4”
November 1, 2018
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ประจำปี 2562
November 1, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมชี้แจง “EdPEx: Changing Criteria”

edpex1

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ กล่าวเปิดการประชุมชี้แจง “EdPEx: Changing Criteria” และชี้แจงเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดยมี นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ร่วมชี้แจง ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล การประชุมชี้แจง “EdPEx: Changing Criteria” เพื่อเผยแพร่และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงให้แก่กลุ่มผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบในการจัดทำ SAR ของส่วนงานและบุคลากรทั่วไป รวมทั้งแนวทางการดำเนินการในประเด็นสำคัญของเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ส่วนงานสามารถเตรียมความพร้อมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กรได้

Recent post