ทีม STARTUP LEAGUE นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าพบนายกรัฐมนตรี
November 1, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมชี้แจง “EdPEx: Changing Criteria”
November 1, 2018

ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ให้บริการทางทันตกรรมแก่ข้าราชบริพาร ในพระองค์ “โครงการหน่วยงานต้นแบบฟันดีมีสุข ครั้งที่ 4”

dentt_181101_00011

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมการให้บริการทางทันตกรรมของศูนย์ทันตกรรมพระราชทานฯ ให้บริการทางทันตกรรมแก่ข้าราชบริพารในพระองค์ “โครงการหน่วยงานต้นแบบฟันดีมีสุข ครั้งที่ 4” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ข้าราชบริพารในพระองค์ เป็นต้นแบบในการมีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดีต่อไป

Recent post