คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ประจำปี 2562
November 1, 2018
คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ร่วมงานแถลงข่าว “มหาปรากฏการณ์งานเปิดเมืองไอคอนสยาม”
November 1, 2018

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ ณ สำนักหอสมุดคณะวิทยาศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์ (มจธ.)

Pharmacy1

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คมหาวิทยาลัยมหิดล นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ ณ สำนักหอสมุดคณะวิทยาศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบของห้องเรียนยุคใหม่ ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ศึกษานอกห้องเรียน ค้นคว้าหาความรู้ทาง internet เริ่มสร้างสรรค์ผลงาน และการทำงานกลุ่ม เป็นต้น โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณจิตติ อภิบุญ ที่ปรึกษาการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ สำนักหอสมุด เป็นผู้นำชมศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าว

Recent post