คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดงาน Seminar and Workshop on Writing Manuscripts for Publication
November 26, 2018
ม.มหิดล-สสว. ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม เพื่อผู้ประกอบการธุรกิจด้านกีฬาของประเทศไทย
November 26, 2018

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding) ระหว่าง คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล และ Chung Shan Medical University, College of Oral Medicine

dt-4

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ Chung Shan Medical University, College of Oral Medicine สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ในฐานะผู้แทนคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Dr.Ko Huang Lue, President, Chung Shan Medical University(CSMU) พร้อมด้วย Dr. Yu-Chai Chang, Dean, College of Oral Medicine, (CSMU) เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding) ที่มีร่วมกันระหว่างทั้งสองสถาบัน

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างเสริมความร่วมมือในด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา และการสร้างงานวิจัยต่างๆ ร่วมกัน

Recent post