พิธีเปิด “ชมรมกีฬาภาษาและวัฒนธรรม” (LCSC) ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรเอเชีย ม.มหิดล
November 28, 2018
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับผู้แทน จาก Victoria University of Wellington New Zealand
November 29, 2018

การประชุมนานาชาติ INTERNATIONALIZATION OF HIGHER EDUCATION PLATFORM (IZNHEP): INTERNATIONALIZATION POLICIES AND PRACTICES FOR FUTURE DEVELOPMENT

25611129_181129_0011

29 พฤศจิกายน 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมนานาชาติ  INTERNATIONALIZATION OF HIGHER EDUCATION PLATFORM (IZNHEP): INTERNATIONALIZATION POLICIES AND PRACTICES FOR FUTURE DEVELOPMENT ณ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท  โดยมี ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดี และ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเปิดงาน ในการประชุมมีการบรรยายเปิดงาน หัวข้อ “Futuristic Mind for the Future of Higher Education” โดย  Prof. Dr. Al Sacco Dean, Edward E. Whitacre Jr. College of Engineering  Texas Tech University ประเทศสหรัฐอเมริกา  และ “Internationalizing Higher Education Towards World Class Institutions” โดย  Dr. Jamil Salmi, Leading Global Tertiary Education Expert  Former World Bank Tertiary Education Coordinator

นอกจากนี้ มีการอภิปรายหลัก เรื่อง “Why Future-oriented Internationalization Matters?: Viewpoints from International Agencies” โดย Mr.Shigeru Aoyagi,  Director  The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) กรุงเทพฯ, Dr. Georg Verweyen,  Director  German Academic Exchange Service (DAAD) ประเทศไทย และ ดร.ฉันทวิทย์ สุชาตานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ซีมีโอ ไรเฮด ดำเนินการอภิปรายโดย  Mr. Darren McDermott,  Senior Advisor  The Global Impact Institute (GII) ประเทศสิงคโปร์ การอภิปรายกลุ่มย่อย 1 หัวข้อ “Internationalization Policy for Relevant Higher Education (National Level)” เรื่อง “Revisiting Internationalization of Higher Education in Australia” โดย  Ms.Joanna Wood, Counsellor (Education & Science) ฮานอย ประเทศเวียดนาม  Department of Education and Training,  Australian Embassy Bangkok ประเทศไทย, “Re-inventing Japan’s Internationalization of Higher Education via the Top Global University” โดย Prof. Dr.Hiroshi Ota, Center for Global Education Hitotsubashi University ประเทศญี่ปุ่น, “Moving toward the Global University: Strengthening the Global Awarenessand Capacity” โดย Prof. Dr.Shi Jinghuan, Institute of Education Tsinghua University, People’s Republic of China และ “Embracing Internationalization of Higher Education: The Case of Thailand” โดย  นางสาวลักขณา ดอกเขียว ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการอภิปรายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561  มีการบรรยาย เรื่อง “IZN: Stand Firm to Fly High” โดย  นางสาวพรทิพย์ กาญจนนิยต ที่ปรึกษาพิเศษศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO-RIHED) และอดีตผู้อำนวยการมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประเทศไทย การอภิปรายกลุ่มย่อย 2 เรื่อง “Best Practices for Internationalizing Institutions (Institutional Level)” หัวข้อ “Yale-NUS College and International Education” โดย Prof. Dr. Tan Tai Yong, President  Yale-NUS College ประเทศสิงคโปร์,  “Making UM a Global University” โดย  Prof. Dr.Noorsaadah Abdul Rahman, Deputy Vice-Chancellor (Research & Innovation) University of Malaya ประเทศมาเลเซีย, “Exploring New Frameworks for Internationalization” โดย Prof. Dr.Nicole Brigg, Pro Vice-Chancellor, International  Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย, “Entrepreneurship Education and Co-working Space” โดย Ms. Li Liang,  Chief Coordinator of the K-Space Incubation Center  Yunnan University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และ “CMKL University: Research and Education Platform for Disruptive Innovation” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น อธิการบดีมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL) ดำเนินการอภิปราย โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสุรกิจ นาฑีสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  อภิปรายกลุ่มย่อย 3 เรื่อง “Developing Internationalization Indicators and HEI Practices” หัวข้อ “Monitoring and Evaluation of the Internationalization of Higher Education: Efforts of Networking and  the Development of Indicators” โดย Assoc. Prof. Dr.Yuto Kitamura มหาวิทยาลัยโตเกียว และ Assoc. Prof. Yuki Watabe มหาวิทยาลัยโทโฮคุ ประเทศญี่ปุ่น, “Internationalization Culture and Indicators for Higher Education” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล  และ Mr.Guy Perring, Regional Director, Asia  i‐graduate ประเทศมาเลเซีย และ “Developing Holistic Indicators to Promote Internationalization of Higher Education in Asia and the  Pacific” โดย Dr.Libing Wang Chief, Section for Educational Innovation and Skills Development (EISD), Bangkok, Thailand ดำเนินการอภิปรายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) และพิธีปิด “Globalizing Education in the 4th Industrial Revolution” โดย  Prof. Dr. Al Sacco, Dean, Edward E. Whitacre Jr. College of Engineering  Texas Tech University ประเทศสหรัฐอเมริกา

Recent post