มหิดลอินเตอร์จับมือสถานฑูตฝรั่งเศสจัดกิจกรรม A Plastic Ocean
November 22, 2018
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ENRIC 2018
November 22, 2018

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย (TSB 2018) จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติประจำปี 2561

Meeting1

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์นายแพทย์ สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 30) ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย (TSB 2018) ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย (TSB) ร่วมกับ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติประจำปี 2561 (The 30th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, TSB2018) ภายใต้หัวข้อ “Bridging Research and Society’s Needs” (เชื่อมโยงจากงานวิจัยสู่ประโยชน์แท้แก่สังคม)

การประชุมฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงานวิชาการ งานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ทั้งในแง่ความเจริญก้าวหน้า และการใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ ภายในงานมีการบรรยายของวิทยากรรับเชิญซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ทางเทคโนโลยีชีวภาพในระดับแนวหน้าจากประเทศไทยและต่างประเทศ มีการนำเสนอผลงานทั้งการบรรยาย และนำเสนอโปสเตอร์พร้อม short talk ของนักวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพและนักศึกษา รวม 8 หัวข้อ ได้แก่ Special Session ประกอบด้วย Thailand-Japan Joint Seminar, Thailand-Taiwan Joint Seminar, Partnership Opportunities และ Lunch Talk นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ จากภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งนักศึกษา ได้พบปะ แลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อนำผลงานวิจัยไปสู่การประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมอย่างเป็นรูปธรรม และมีการจัดแสดงเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยโดยบริษัทชั้นนำจากประเทศไทยและต่างประเทศ

Recent post