Journal of Applied Animal Science คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ได้รับการอนุมัติให้เข้าฐานข้อมูล ASEAN CITATION INDEX (ACI)
November 8, 2018
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th Joint Symposium on Basic and Applied Studies of Plant Natural Products for Agriculture and Human Health ณ ประเทศญี่ปุ่น
November 8, 2018

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการนานาชาติระดับภูมิภาค หัวข้อ “Foreign Workers, Marriage Migrants and Displaced Persons: Understanding the Many Facets of Migration in an Interconnected World”

ipsr-6

ในวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2561 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศูนย์ศึกษาการย้ายถิ่นมหิดล (MMC – Mahidol Migration Center) จัดการประชุมวิชาการนานาชาติระดับภูมิภาค หัวข้อ “Foreign Workers, Marriage Migrants and Displaced Persons: Understanding the Many Facets of Migration in an Interconnected World” โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีการเปิดการประชุม และกล่าวคำต้อนรับโดย Mr. Oleg Shamanov, อัครราชทูตที่ปรึกษาและผู้ช่วยตัวแทนถาวร UN ESCAP สถานทูตสหพันธรัฐรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย, รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการย้ายถิ่นมหิดล และตัวแทนคณะภาคีเครือข่ายงานวิชาการด้านการย้ายถิ่นของสถาบันฯ ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 สถาบันฯ

สำหรับการประชุมวิชาการครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคีเครือข่ายด้านการย้ายถิ่นข้ามชาติของมหาวิทยาลัยมหิดล กว่าหนึ่งร้อยคนจากประเทศในภูมิภาคต่างๆ ของโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาวิจัยด้านการย้ายถิ่นข้ามชาติ ซึ่งมีผลกระทบทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสาธารณสุข เพื่อร่วมกันหารือในการนำข้อค้นพบจากการศึกษาวิจัย มานำเสนอเป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายด้านการย้ายถิ่นข้ามชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร และเพื่อเสริมสร้างและขยายเครือข่ายองค์กรผู้ทำงานด้านการย้ายถิ่น

Recent post