ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมงานโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้นำสถาบันอุดมศึกษาไทย-เมียนมา ระยะที่ 2 (ครั้งที่ 1)
November 16, 2018
คณะ ICT ม.มหิดล จัดพิธีเปิดการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับเอเชีย (The 2018 ICPC Asia Nakhon Pathom Regional Contest)
November 16, 2018

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดการประชุม “เปิดโครงการวิจัยเภสัชพันธุศาสตร์เพื่อการใช้ยาสมเหตุผลในประเทศไทย”

4D0C64B6-AFC0-476B-A2C7-7912B94D5705

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน “การเปิดโครงการวิจัยเภสัชพันธุศาสตร์เพื่อการใช้ยาสมเหตุผลในประเทศไทย” เนื่องจากการใช้ยาสมเหตุผลในประเทศไทย เป็นเรื่องหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและส่งผลต่อการใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย และค่าใช้จ่ายของระบบสุขภาพการจัดการดูแลผู้ป่วย เภสัชพันธุศาสตร์ คือศาสตร์ในการนำข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์มาใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการใช้ยา หลักการใช้ยาสมเหตุผลประการหนึ่งคือ การใช้ยาที่มีข้อแนะนำจากองค์การอาหารและยา พบว่าข้อแนะนำที่เกี่ยวข้องกับเภสัชพันธุศาสตร์ คือ การตรวจยีนก่อนเริ่มยา ซึ่งเป็นเรื่องที่ใหม่ในประเทศไทย และเป็นแนวทางในการจัดการดูแลผู้ป่วยในประเทศไทย โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และเพื่อให้โครงการสำเร็จลุล่วงจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานได้แก่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และโรงพยาบาลที่มีส่วนร่วมในการวิจัย การประชุมครั้งนี้ขึ้นเพื่อสื่อสารทำความเข้าใจขั้นตอนการทำงานวิจัยเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการประสานความร่วมมือในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์  ณ ห้อง  606  ชั้น  6  อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post