รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ เป็นผู้แทนอธิการบดี ม.มหิดล ร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ และพิธีลงนามของศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ
November 5, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล และ National Cheng Kung University (Taiwan) และ พิธีเปิดศูนย์ MU-NCKU Joint Research Center
November 5, 2018

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดลจัดโครงการ “ยกระดับวัด และชุมชน ด้วยพลังบุญทอดกฐินสามัคคีวัดทุ่งประดู่”

eg-katin4

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 งานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “ยกระดับวัด และชุมชน ด้วยพลังบุญทอดกฐินสามัคคีวัดทุ่งประดู่” ณ วัดทุ่งประดู่ จ. ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาเมรุ และถ่ายทอดความรู้เรื่อง “การสร้างศาลาเมรุให้ได้มาตรฐาน โดยมี ผศ.ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีถวายพุ่มกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสนับสนุนสร้างศาลาเมรุ และเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยทีมงานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม และบุคคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมโครงการเพื่อทำบุญทอดกฐินสามัคคี พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในเรื่องดังกล่าวให้กับวัด และชุมชนได้ทราบถึงความรู้ในการสร้างศาลาเมรุ และการจัดทำสิ่งก่อสร้างต่างๆให้ได้มาตราฐานตามหลักวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อนำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำสิ่งก่อสร้างต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสภาพการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Recent post